Nowy plik JPK VAT - co warto o nim wiedzieć?
Biznes Wiktor Malikowski - 22-10-2020

Nowy plik JPK VAT - co warto o nim wiedzieć?

Od 1 października 2020 roku zaczną obowiązywać nowe rozwiązania dotyczące JPK_VAT. Zgodnie z nimi składane dotychczas odrębnie deklaracji VAT-7/VAT-7K zostaną połączone z informacją o prowadzanej ewidencji w jeden plik o nazwie JPK_VAT. Od 1 października tego roku będzie należało, zatem przesłać łącznie tylko jeden dokument elektroniczny w rozliczeniu miesięcznym będzie to JPK_V7M natomiast w rozliczeniu kwartalnym JPK_V7K.

Nowy plik JPK VAT - o czym powinniśmy pamiętać?

Nowe pliki JPK_VAT będą obejmowały zarówno część ewidencyjną, jak i część deklaracyjną. Do ich składania zobowiązani będą wszyscy ci podatnicy, którzy zarejestrowani są, jako podatnicy VAT czynni za okresy od 1 października bieżącego roku. Obejmuje to wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od ich rozmiaru. Należy jednak podkreślić, że nowy JPK_VAT nie dotyczy VAT-12, a także takich deklaracji jak: VAT-8, VAT-9M, VAT-10 oraz VAT-14. Co ważne w przypadku JPK_VAT zmianie nie ulegną dotychczas obowiązujące terminy składania deklaracji. Za okresy miesięczne nadal będzie to termin do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego deklaracja dotyczy, a w przypadku okresów kwartalnych termin do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy deklaracja. Jednak należy zaznaczyć, że w przypadku rozliczeń kwartalnych część ewidencyjną pliku JPK_VAT za miesiąc poprzedni należy wysyłać co miesiąc, natomiast raz na kwartał oprócz części ewidencyjnej z poprzedniego miesiąca należy wypełnić także cześć deklaracyjna i to za 3 poprzednie miesiące. Warto także podkreślić, że jedyną dopuszczalną formą złożenia JPK_VAT jest forma elektroniczna. Taką deklaracje będzie można podpisać za pomocą podpisu kwalifikowanego lub przy wykorzystaniu danych autoryzujących czy też poprzez wykorzystanie profilu zaufanego.

Nowy plik JPK VAT - co warto o nim wiedzieć?

Które rozporządzenie określa zakres danych, jakie maja być zawarte w nowym pliku JPK_VAT?

Zakres danych, które należy umieścić w części deklaracyjnej i ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT określa rozporządzenia z dnia 15 października 2019 roku wydane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Jeżeli chodzi o dane identyfikacyjne to określają je § 2- 8, natomiast w przypadku dane ewidencyjne są to § 9 -11.